CALCULEMUS
This Directory Index LogBank Main Menu


II Warsztaty Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki

Maszyna Turinga i Mechanizacja Rozumowań
Zakopane, 27.IX - 1.X, 1998

w pół wieku po raporcie Alana M. Turinga
Intelligent Machinery - 1948Komunikatu nr 1: Wstępne dane
Komunikat nr 3: Program Warsztatów

Komunikat nr 2
Lista uczestników + Inne wiadomości


LISTA UCZESTNIKÓW

SKRÓTY
 • AZ -- aktualne zainteresowania badawcze.
 • KL UwB -- Katedra Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku.
 • AutRoz -- grant KBN (Zespół Informatyki etc.) Badania nad naturalną i sztuczną inteligencją za pomocą automatyzacji rozumowań, 1997-1999.

 1. Grzegorz Bancerek -- dr, adiunkt w Instytucie Matematyki (Zakład Informatyki) UwB.
  AZ: reprezentacja i organizacja wiedzy matematycznej dokonywana w systemie Mizar, w szczególności w zagadnieniach krat ciągłych.
  bancerek@mizar.org
  merak.uw.bialystok.pl/~bancerek

 2. Zdzisław Błasiak -- Katedra Finansów Instytutu Ekonomii KUL.

 3. Piotr Borowik -- dr w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Metodologii Nauk, Instytut Pedagogiki i Psychologii, WSP w Częstochowie.

 4. Marek Chuchro -- Uniw. w Opolu, dyrektor Centrum Komputerowego.
  chuchro@uni.opole.pl

 5. Kazimierz Dudkiewicz -- KUL.

 6. Cezary Gorzka -- dr, adiunkt w Katedrze Logiki UMK.
  AZ (m.in.):twierdzenia Gödla.
  gorzka@cc.uni.torun.pl

 7. Marek Hetmański -- dr, adiunkt, Zakł. Ontologii i Teorii Poznania, Wydz. Filozofii i Socjologii UMCS. AZ: teoria poznania i socjologia wiedzy; analityczna filozofia języka i umysłu; społeczne i psychologiczne aspekty technik informatycznych; filozoficzne podstawy SI.
  HETMAN@ramzes.umcs.lublin.pl

 8. Halina Jastrzębska -- wydawca (firma "Aleph") książek z informatyki i logiki.
  aleph@saxon.pip.com.pl

 9. Adam Kolany -- dr, adiunkt w Instytucie Matematyki Uniw. Śląskiego.
  AZ (przykładowo): rozstrzygalność teorii elementarnych pochodzenia geometrycznego; niewyrażalność pojęcia prawdy; niedefiniowalność pojęcia liczby naturalnej; znaczenie twierdzeń Löwenheima, Gödla, Tarskiego i innych w kontekście niemożności poznania Prawdy o świecie rzeczywistym.
  kolany@ux2.math.us.edu.pl
  http://ux2.math.us.edu.pl/~kolany/adam

 10. Piotr Kulicki -- Katedra Informatyki KUL.
  kulicki@kul.lublin.pl

 11. Andrzej Malec -- mgr, asyst. w KL UwB. Studia w Instytucie Filozofii Uniw. Moskiewskiego (mag. z logiki deontycznej). Rozpr. dokt. (ukończona) o definicjach w naukach prawnych.
  malec@hum.uwb.edu.pl

 12. Witold Marciszewski -- prof.zw., kierownik KL UwB. Główny wykonawca w grancie AutRoz. Nowsze książki (jako dokumentacja AZ):
   • Logic from a Rhetorical Point of View (o logice formalnej jako narzędziu badania argumentacji nieformalnej), de Gruyter 1994;
   • Mechanization of Reasoning in a Historical Perspective (wspólnie z R.Murawskim; rozdz. o średniowieczu, Leibnizu i in.), Rodopi 1995;
   • Tajniki Internetu (popularno-naukowa), Aleph 1995;
   • Sztuczna Inteligencja (popularno-naukowa), Znak 1998.
  witmar@calculemus.org
  http://www.calculemus.org/wit.html

 13. Piotr Matuszewski -- student PW, zarządzanie i systemy informacyjne.

 14. Jan Matuszewski -- student PW, elektronika i informatyka.

 15. Roman Matuszewski -- mgr inż., KL UwB. Redaktor pisma Formalized Mathematics: A Computer-Assisted Approach dot. reprezentacji i organizacji wiedzy matematycznej w systemie Mizar. Drugi główny wykonawca w grancie AutRoz.
  AZ: automatyczne tłumaczenie z jęz. Mizar na angielski.
  romat@mizar.org
  http://mizar.org/people/romat

 16. Malgorzata Moczurad -- Instytut Informatyki UJ.
  madry@softlab.ii.uj.edu.pl
  http://www.ii.uj.edu.pl/~madry/madry.html

 17. Włodzimierz Moczurad -- Instytut Informatyki UJ.
  moczurad@softlab.ii.uj.edu.pl http://www.ii.uj.edu.pl/~wkm/index.html

 18. Roman Murawski -- dr hab., prof.nadzw., kierownik Zakładu Logiki w Instytucie Matematyki UAM.
  AZ (przykładowo):
   • funkcje rekurencyjne,
   • historia logiki matematycznej,
   • filozofia matematyki i historia filozofii matematyki.
  rmur@math.amu.edu.pl
  http://math.amu.edu.pl/~rmur

 19. Jerzy Pogonowski -- dr hab., prof., kierownik Zakładu Logiki Stosowanej w Instytucie Lingwistyki UAM.
  AZ: logiczna rekonstrukcja koncepcji lingwistycznych.
  pogon@main.amu.edu.pl

 20. Jarosław Sokołowski -- właściciel firmy usług komputerowych, administrator sieci w instytucjach naukowych (m.in. Inst. Nauk Prawnych PAN).
  AZ i specjalności: Unix; integracja systemów (Unix, Novell, W95) dla obsługi sieci lokalnych i ich funkcjonowania w Internecie.
  jaros@janski.edu.pl

 21. Wojciech Suchoń -- prof. dr hab., Instytut Filozofii UJ. AZ: komputerowo wspomagane nauczanie logiki (autorstwo programów etc.), historia logiki, aktualizacje sylogistyki.
  suchon@Grodzki.phils.uj.edu.pl

 22. Dariusz Surowik -- mgr, asyst. w KL UwB. Studia w Inst. Matematyki UwB (praca mag. - formalizacja pewnej algebry w Mizarze). Rozpr. dokt. (w toku) dot. formalizacji logiki temporalnej w logice intuicjonistycznej.
  surowik@hum.uwb.edu.pl

 23. Halina Święczkowska -- dr, adiunkt w KL UwB. Studia polon. w UwB, progr. indywidualny z lingwistyki i logiki. Rozpr. dokt. dot. określoności w jęz. polskim. Rozpr. habilit. (w druku) o Leibniza koncepcji języka idealnego i języków naturalnych. Redaktor serii w jęz. ang. publ. w UwB Studies in Logic, Grammar and Rhetoric.
  halina@hum.uwb.edu.pl

 24. Mariusz Urbański -- mgr, asyst. w Zakładzie Logiki Inst. Filozofii WSP w Zielonej Górze. Rozpr.mag. z semantyki modalnych logik kwantyfikatorów. W toku praca z logiki pytań - "erotetyczne scenariusze poszukiwań".

 25. Urszula Wybraniec-Skardowska -- dr hab., prof. Uniwersytetu w Opolu. AZ: logika jezyka, teoria zbiorow przyblizonych, podstawy logicznej teorii informacji.
  uws@uni.opole.pl

 26. Marek Zaionc -- dr hab., prof.n. w Instytucie Informatyki UJ, dyr. tego Instytutu. Rozpr. hab. w UJ dot. lambda-reprezentowalności.
  AZ (po ang., co zwięźlej oddaje tematykę):
   • computability theory,
   • typed lambda calculus,
   • lambda definability,
   • automated theorem proving,
   • logic programming,
   • logics of programs,
   • functional programming.
  zaionc@ii.uj.edu.pl
  http://www.ii.uj.edu.pl/~zaionc/index.html

 27. Anna Zalewska -- dr, adiunkt w KL UwB. Studia matem. w UMK (metody numeryczne). Rozpr. dokt. (w Inst. Informatyki UW) stanowi konstrukcję programu dowodzącego (prover), metodami Gentzena, dla logiki algorytmicznej.
  zalewska@hum.uwb.edu.pl

 28. Jan Zygmunt -- prof. dr hab., kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk UWr. AZ: semantyka logiczna, logika filozoficzna, historia logiki XX w.

 29. Ewa Żarnecka-Biały -- prof. dr hab., kierownik pracowni Retoryki i Logiki w Instytucie Filozofii UJ. AZ: historia logiki, teoria błędów logicznych, powiązania logiki z prakseologią.
Inne Wiadomości

Uczestników Warsztatów prosimy o zwrócenie uwagi na komunikat o mającym się odbyć w Krakowie, 1999, Międzynarodowym Kongresie Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki. W programie Warsztatów przewidujemy miejsce na dyskusję nad zgłaszeniem tematów do sekcji i sympozjów bliskich tematyce obecnych Warsztatów; w jej wyniku mogłyby się zawiązać zespoły autorskie do wspólnej pracy nad zaplanowanymi tematami.

Proponujemy, żeby każdy z uczestników przywiózł - z zakresu tematyki Warsztatów - pełny tekst dotyczący tematu, który go aktualnie zajmuje. Kopie tego tekstu byłyby dostępne w zaimprowizowanej "bibliotece" jako podstawa do indywidualnych lub grupowych dyskusji z uczestnikami o podobnych zainteresowaniach.

Te same teksty mogą być udostępnione szerszemu kręgowi po Warsztatach, w Forum Logiki (jeśli po polsku) lub w Mathesis Universalis (po angielsku). Publikacja tychże tekstów w postaci druku jest możliwa jako kolejny tom serii książkowej Studies in Logic, Grammar and Rhetoric.


Do początku strony