LECTORIUM CALCULEMUS


WITOLD MARCISZEWSKI

rekomeduje jako cenną pomoc w studiowaniu
informatyki, metodologii nauk oraz filozofii umysłu i sztucznej inteligencji
Opis treści


Wykłady: WSAP im. Stanisława Staszica - 2007/2008

Filozofia Umysłu i Sztucznej Inteligencji

Psyche to w mitologii greckiej królewna nadzwyczajnej urody. Mit na jej temat jest historią niezwykłych perypetii miłosnych, których drugim bohaterem jest bóg Eros, a niecną intrygantką bogini Afrodyta. Dzięki niezwykłym cnotom Psyche, które wreszcie poruszają serce wrogiej zrazu Afrodyty, bogini przestaje nękać królewnę i używając swych boskich mocy doprowadza do wspaniałego happy end'u. Na obrazie z lewej strony Psyche puka do drzwi Erosa. Myśl filozoficzna tego mitu wyłania się z platońskiego pojmowania Erosa jako dążenia do umysłowego piękna. Jednocząc się więc w owym happy end z Erosem, Psyche-dusza zaczyna swój pęd ku wyżynom piękna. Te zaś zdaniem Platona znajdują się w świecie matematyki. Po prawej stronie mamy układ scalony, w którym też się realizuje matematyka, mianowicie algorytm (program) zakodowany zerojedynkowo w stanach i procesach rządzonych prawami fizyki. Jaki stosunek łączy te realności tak kontrastowo różne - świat duszy i świat bezdusznych maszyn? Tego pytania dotyczą wykłady. Ich tytuł w pierwszym członie odnosi się do umysłu-Psyche, a w drugim do sztucznej inteligencji, której programy kodujemy zerojedynkowo w układach scalonych.

 • 1. Zasady i sposób funkcjonowania notacji binarnej (dwójkowej).

 • 2. Alan Turing: Computing Machinery and Intelligence.
  Artykuł w miesięczniku "Mind", 1950. Pierwsze, klasyczne sformułowanie projektu SI.
  Odsyłacz do tego samego tekstu w prostszej wersji typograficznej
  (kopia ze strony: www.loebner.net/Prizef/TuringArticle.html).

 • 3. Przewodnik po tekście Turinga w postaci pytań i odpowiedzi.
  Pytania wchodzą do treści egzaminu.

 • 4. Odkrycie potęgi algorytmu (Al-Chwarizmi) i jej ograniczeń (Gödel, Turing).

 • 5. Co różni inteligencję twórczą od algorytmicznej w świetle gödlowskiego odkrycia niepełności arytmetyki?

 • 6. Szkic do szkicu uzasadnienia Twierdzenia Gödla: o niezupełności niesprzecznego systemu formalnego arytmetyki liczb naturalnych.
  Rozdział ten rozwija na poziomie bardziej zaawansowanym tematykę rozdziału 5.

 • 7. Rozbieżne interpretacje filozoficzne twierdzenia Gödla: Mechanicyzm (,,Strong AI'') i Kreatywizm.

 • 8. Zagadnienie równoliczności w świecie zbiorów nieskończonych.
  Wiadomości potrzebne do lektury argumentu Turinga o istnieniu problemów nierozwiązywalnych dla inteligencji algorytmicznej.

 • 9. Czy już żyjemy w erze sztucznej inteligencji?
  Rozdział z W.Marciszewskiego Sztuczna Inteligencja (ZNAK 1998) omawiający główne stanowiska filozoficzne w kwestii SI.