LECTORIUM CALCULEMUS


WITOLD MARCISZEWSKI
Collegium Civitas, wykłady 2002


Metodologia Badań Społecznych


Podstawy logiczne i filozoficzne


Karl Popper, Friedrich Hayek i Alan Turing (od lewej, w kolejności pojawiania się w wykładach) będą naszymi przewodnikami w metodologii nauk społecznych. Dlaczego ci trzej? Odpowiedź - na końcu tej strony.
Fotografie funkcjonują jako hipertekstowe odsyłacze (linki) do stron biograficznych na temat tych trzech uczonych, którzy - atakując od różnych stron problem nieprzewidywalności - ukształtowali nowy sposób myślenia o świecie, przekazany przez wiek XX obecnemu wiekowi.

Tekst obowiązujący do egzaminu ustnego (5 czerwca, godz.14):

 • Aksjologiczne zaangażowanie nauk społecznych.
  Umieszczone na serwerze 30 maja 2002.
 • Pytania egzaminacyjne do powyższego tekstu, z odpowiedziami.
  Umieszczone na serwerze 30 maja 2002.

  Syllabus (Program) Wykładów

  Pozycje z literatury poprzedzone kreskami są obowiązujące, poprzedzone gwiazdkami są fakultatywne (uzupełniające). Każdy z tytułów wykładów od 1 do 14 odpowiada podwójnej godzinie wykładowej. Na studiach zaocznych, gdzie jest dziesięć podwójnych godzin, wykłady 6, 7, 8, 14 są fakultatywne (dla aspirujących do zaliczenia z oceną najwyższą), przewidziane do pracy domowej.

  • 1. Empiryczność teorii a jej falsyfikowalność przez zdania podstawowe.
   • 1.1. Jak się ma postrzeganie do zgadywania czyli stawiania hipotez.
   • 1.2. Zdania podstawowe i ich teoretyczne presupozycje.
   • 1.3. Falsyfikowalność hipotez przez zdania podstawowe.
   • 1.4. Falsyfikowalność a fluktuacje intepretacyjne -- na przykładzie teorii walki klas.
    --- "Przegląd niektórych problemów podstawowych". Rozdział 1 z K.Poppera Logika odkrycia naukowego, PWN 1977 (Logic of Scientific Discovery); ksero.
    *** http://www.eeng.dcu.ie/~tkpw/index.html - Strony poświęcone Popperowi.

  • 2. Język logiczny stosowany w analizach metodologicznych.
   • 2.1. Zmienne zdaniowe i funktory prawdziwościowe.
   • 2.2. Stałe indywiduowe, zmienne indywiduowe,predykaty, zdania atomowe.
   • 2.3. Kwantyfikatory: ogólny i egzystencjalny.
   • 2.5. Semantyka tego języka dla teorii społecznych (uniwersum etc).
   • 2.6. Zastosowania w konstruowaniu kontrprzykładów.
    --- Klasyczny rachunek zdań.
    --- Logika predykatów,

   PRACA SEMESTRALNA 01: "Reakcje dyskutanta na falsyfikowanie jego stereotypów przez kontrprzykłady."

  • 3. Charakterystyka nauk ze względu na metody uzasadniania
   i metody uzyskiwania pierwszych przesłanek.
   • 3.1. Podział nauk na dedukcyjne i empiryczne.
   • 3.2. Teorie aksjomatyczne.
   *** Klasyczny rachunek zdań.
   *** Logika predykatów: metody dowodzenia praw logiki.
   *** W.Marciszewski (red.) Logika formalna. Zarys encyklopedyczny z zastosowaniem do informatyki i lingwistyki. PWN 1987. Rozdziały 34-46.
   *** The Reminiscences of John H. Watson, M.D., included in the Story Study in Scarlet.
   Punkt 3 został zmodyfikowany 16.03.2002.

  • 4. Charakterystyka nauk (c.d.). Teorie empiryczne:
   • 4.1. nomotetyczne - wyjaśniają i przewidują fakty na podstawie praw ogólnych (np. kinetyczna teoria ciepła, teoria propagandy);
    --- Struktura i dynamika teorii empirycznych (tekst W.Marciszewskiego).
    *** "Czy ciepło jest substancją?"
    z rozdz.1 w A.Einsteina i L.Infelda "Ewolucja fizyki".
    --- "Socjologia jako nauka nomotetyczna" (pogląd F.Znanieckiego) - odc.VII w rozdz.18 J.Szackiego "Historia myśli socjologicznej", PWN 1983.
   • 4.2. ewolucjonistyczne - wyjaśniają i przewidują ewolucję indywidualnych układów przez zastosowania praw ogólnych (np. teorie cywilizacji, Weberowska teoria kapitalizmu, kosmologia).
    *** Rozdział 1 z M.Webera "Etyka protestancka a duch kapitalizmu".
   • 4.3. Miejsce nauk społecznych na mapie wiedzy.
    *** Hasła z "Małej Encyklopedii Logiki": Metodologia nauk, Metdolologia nauk dedukcyjnych, Metodologia nauk empirycznych.

  • 5. Osobliwości nauk społecznych.
   • 5.1. Ekstremalna złożoność przedmiotu badań, niezbędność "esprit de finesse" w sensie Pascala.
    *** Fragmenty "Myśli" Pascala. we francuskim oryginale; można skorzystać z polskiego przekładu (zalecany - T.Boya-Żeleńskiego).
    --- *** Komentarz do w/w fragmentów
    z W.Marciszewskiego "Logic from a Rhetorical Point of View", de Gruyter 1994.
   • 5.2. Przesłanki aksjologiczne w badaniach społecznych. Problem ich dopuszczalności, problem ich prawdziwości.

    *** Steve Hoenisch, "Max Weber's View of Objectivity in Social Science".
   • 5.3. Aksjologia a program socjologii rozumiejącej; współczynnik humanistyczny w sensie Znanieckiego.
    --- "Systemy przyrodnicze a systemy kulturowe. Koncepcja współczynnika humanistycznego" - odc.IV w rozdz.18 J.Szackiego "Historia myśli socjologicznej", PWN 1983.

  • 6. Algorytm zerojedynkowy do badania poprawności wnioskowań.
   --- Klasyczny rachunek zdań.

  • 7. Reguły wnioskowania w logice pierwszego rzędu.
   --- Logika predykatów jako narzędzie wnioskowania,

  • 8. Wynikanie logiczne. Metodologiczne zastosowania tego pojęcia.
   *** Tekst pomocny w podsumowaniu wykładów 5-8: definicje głównych pojęć logiki.

  • 9. Metodologiczne czynniki sukcesu predykcyjnego - na wybranym przykładzie.
   F.Hayeka teoria samorodnego porządku, z pojęciami informacji lokalnej, telekomunikacyjnej funkcji rynku itp.
   *** E.Butler, "Hayek. His Contribution to the Political and Economic Thought of our Time", Universe Books, New York, 1985. Rozdział 2: "The Market Process" (ksero).

  • 10. Metodologiczne czynniki sukcesu predykcyjnego - na wybranym przykładzie (ciąg dalszy).
   --- "A Comment on Friedrich Hayek's Ideas of Free Market and Civilization".
   *** John Upper, "Hayek on Socialist Calculation", 1997.

  • 11. Wprowadzanie predykatów empirycznych do języka teorii.
   • 11.1. Podstawowe predykaty fizykalne i podstawowe predykaty społeczne.
    Różnice w procedurze ostensywnej (wprowadzania ich do języka).
   • 11.2. Niezbędność apriorycznych pojęć logicznych w procedurze ostensywnej.
   • 11.3. Konstrukty teoretyczne.

  • 12. Metody definiowania i postulat operacjonalizacji pojęć
   • 12.1. Definicje równościowe (pełne) i implikacyjne (cząstkowe).
   • 12.2. Definicyjna rola aksjomatów. Postulaty znaczeniowe.
   • 12.3. Definicje implikacyjne pojęć teoretycznych. Definicje operacyjne jako gatunek implikacyjnych.
    --- W.Marciszewski, "Cywilizacja liberalna a świat zachodni. Próba uściślenia pojęć przez definicje operacyjne" "Przegląd Filozoficzny" 2001 nr 4.
    --- "Definicje cząstkowe" - rozdz.4 w T.Pawłowskiego "Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych", PWN 1978.
   • 12.4. Funkcja definicji: sprawozdawcze lub projektujące lub regulujące.
   • 12.5. Wskaźniki definicyjne dla pojęć teoretycznych.
    --- "Wskaźniki empiryczne, definicyjne i inferencyjne" - odc. w rozdziale "Pojęcia i wskaźniki" w S.Nowaka "Studia z metodologii nauk społecznych", PWN 1965.

   PRACA SEMESTRALNA 02: W wybranej przez siebie teorii społecznej (a) wyróżnij pojęcia pierwotne, (b) podaj przykładowo definicje utworzone za ich pomocą. Wskaż przykładowo (c) bazę empiryczną, (d) presupozycje teoretyczne (e) presupozycje aksjologiczne.

  • 13. Stawianie pytań w badaniu naukowym i w zbieraniu danych od respondentów.
   • 13.1. Budowa zdań pytajnych.
   • 13.2. Pytania rozstrzygnięcia i pytania dopełnienia.
   • 13.3. Założenia pytania. Pytania sugestywne.
   • 13.4. Konstrukcja i intonacja zdania w zależności od tego, na jakie pytanie jest ono odpowiedzią.
   • 13.5. Drzewo problemowe w badaniu naukowym.
    --- "Pytania i zdania pytajne" rozdz.VI z K.Ajdukiewicza "Logiki pragmatycznej", PWN 1965.
    --- "Rekonstrukcja struktury problemowej badania naukowego" rozdz.1 z książki W.Marciszewskiego "Metody analizy tekstu naukowego", PWN 1981.

  • 14. Rozstrzygalność w naukach dedukcyjnych i w naukach empirycznych.
   • 14.1. Rozstrzygalność jako cecha teorii polegająca na istnieniu algorytmu rozwiązującego dla dowolnego zdania problem: czy ma ono dowód w danej teorii.
   • 14.2. Wykazanie przez Turinga, za pomocą pojęcia maszyny logicznej (maszyna Turinga), nierozstrzygalności arytmetyki liczb naturalnych, a tym samym wykazanie istnienia funkcji nieobliczalnych.
   • 14.3. Powstanie stąd problemu, czy wszystkie zależności odkrywane przez nauki społeczne są funkcjami obliczalnymi; jeśli nie, nakłada to ograniczenia na stosowalność w nich matematyki i na modelowanie cyfrowe, w tym modelowanie sztucznych społeczeństw.
    *** "Algorytmy i maszyny Turinga" - rozdz.2 z R.Penrose'a "Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki", PWN 1995.
    *** Andrew Hodges: The Turing Machine.
    *** Turing Machines (krótki słownik pojęć związanych z maszyną Turinga).


  Wielkim wyzwaniem dla badacza układów społecznych jest ich nieprzewidywalność będąca konsekwencją kolosalnej złożoności. Trzej uczeni, których wizerunki otwierają tę stronę mieli historyczny wkład w zagadnienia złożoności i nieprzewidywalności. Alan TURING (z prawej), matematyk z Cambridge, jeden z głównych bohaterów akcji "Enigma", dowiódł (1936) istnienia funkcji matematycznych, których nie da się obliczyć algorytmem. Rodzi się pytanie, czy takie funkcje nieobliczalne występują w rzeczywistości empirycznej, w szczególności społecznej; ich obecność w świecie byłaby najgłębszym źródłem nieprzewidywalności pewnych procesów i niemożliwości ich badania na drodze symulacji komputerowej (zob. w tej sprawie tekst o niedostępności obliczeniowej) Friedrich HAYEK (Nobel w ekonomii 1974), wywodzący się z austriackiej szkoły ekonomicznej, wykazywał nieprzewidywalność procesów w porządkach samorodnych, takich jak wolny rynek, gdzie jedyną szansę ogarnięcia rzeczywistości społecznej daje wiedza rozproszona lokalnie (w odróżnieniu od wiedzy, w której jeden podmiot, np. władza państwowa, ogarniałby całokształt układów społecznych). Na tych podstawach metodologicznych Hayek stworzył wspólnie z L.von Misesem kanon liberalnej filozofii społecznej z jej teorią cen jako kluczowego w życiu społecznym medium informacyjnego. Karl POPPER (z lewej) czołowy w XX wieku autor w metodologii nauk empirycznych. Na jej gruncie zajmował się intensywnie zagadnieniem przewidywalności procesów społecznych, pozostając w kontakcie z myślą Hayeka i z nim samym jako wykładowcą tej samej londyńskiej uczelni. • Do początku strony