CALCULEMUS

...nauka powstaje w rozmowie...
Wissenschaft entsteht im Gespräch
Werner Heisenberg, Der Teil und das Ganze

                 
Rocznik Elektroniczny

WYDAWCA - Fundacja
na rzecz Informatyki
Logiki i Matematyki
Warszawa
Nr KRS 0000105680
Logiki
Informatyki
REDAKCJA
Witold Marciszewski
z Katedrą Logiki, Informatyki
i Filozofii Nauki
Uniwersytetu w Białymstoku
Filozofii
Nauki
                     


Witold Marciszewski: O nowej funkcji Forum od roku 2006.

Forum było wydawane przeze mnie jako kierownika Katedry Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku - z zamiarem prowadzenia dyskusji "on line" i dzielenia się wiadomościami o działalności Katedry. Ostatnim większym przejawem jej aktywności w okresie mojego kierownictwa była ogólnopolska konferencja z okazji setnej rocznicy urodzin Johna von Neumanna zorganizowana w roku 2003, stąd na tej dacie kończy się wymieniona niżej seria roczników. Nie będąc obecnie jej kierownikiem (co najogólniej tłumaczy się metafizycznym prawem przemijania), czynię z Forum użytek w miarę potrzeb mojej obecnej działalności, mającej po części źródło we współpracy z Katedrą z pozycji jej sprzymierzeńca. Z tej pozycji przygotowuję rocznik 2006 współwydawanego przez Katedrę periodyku Studies in Logic Grammar and Rhetoric, przeznaczywszy na to odrębny folder pn. "Studies-2006".

Zachowuję poniżej w celach archiwalnych tekst wprowadzający do Forum z roku 1998, biorąc go w cudzysłów dla zaznaczenia, że jest to cytat dokumentacyjny.


<<Forum jest miejscem dyskusji i recenzji, przygotowywania konferencji przez wcześniejszą publikację odczytów lub i ich streszczeń, jak i kontynuowania konferencji przez późniejszą wymianę zdań. Obejmuje też związane z tą działalnością komunikaty organizacyjne.

Teksty proponowane do publikacji prosimy przesyłać jednocześnie na adresy witmar@calculemus.org i romat@mizar.org w jednym z następujących formatów: ASCI, HTML, Word, PDF, PS. Teksty niezamawiane podlegają procedurze recenzyjnej. Nie jest naszą zasadą publikować jedynie utwory oryginalne. Tekst publikowany w innym miejscu może, za zgodą posiadacza praw autorskich, być wznowiony w Forum, jeśli Redakcja uzna za wskazane upowszechnić go na tej także drodze; analogiczną rolę pełnią odsyłacze do innych stron internatowych, wydzielone (poczynając od rocznika 5) w osobnej rubryce.>>

<------------>
Kazimierz Trzęsicki, From the idea of decidability to the number Omega.

Spis Treści Rocznika 6 - 2003

Spis Treści Rocznika 5 - 2002 - strony w przebudowie.

Spis Treści Rocznika 4 - 2001

Spis Treści Rocznika 3 - 2000

Spis Treści Rocznika 2 - 1999

Spis Treści Rocznika 1 - 1998

plik autor tytuł lub temat data uwagi
.
WARSZTATY LIiFN 98

.

LogBank etc. .
PROGRAM WARSZTATÓW

.
25-08-1998 W tym pliku są odsyłacze do innych komunikatów konferencyjnych.
tur-com1.html A.M.Turing
(w cytatach)
Intelligent Machinery, 1948
zob. Przypis 1
25-08-1998 Materiał do komentowania i dyskusji, określający filozoficzną część tematyki Warsztatów.
marc01.html W.Marciszewski "Czy przyroda musi naśladować maszynę Turinga?" 18-06-1998 Materiał dyskusyjny na Warsztaty Turing98.
hetm01.txt Marek Hetmański "Maszyna Turinga a umysł ludzki" 20-08-1998 Materiał dyskusyjny na Warsztaty Turing98.
marc02.html W.Marciszewski "Pewna teoria dedukowania zdań pytajnych a praktyka argumentacyjna Turinga" 25-08-1997 Komentarz do książki A.Wiśniewskiego The Posing of Questions, 1995. Porównuje jej wyniki z praktykowanym przez Turinga sposobem wyprowadzania zdań pytajnych z oznajmujących.
mura01.txt mura01.dvi Roman Murawski "Gödel's Incompleteness Theorems and Computer Science" 18-06-1998 Materiał pomocniczy - publikacja w Foundations of Science, 1997, No.1.
reda01.txt Redakcja "Forum" O książce Sztuczna Inteligencja, Znak 1998 18-06-1998 Anonsujące streszczenie. Materiał pomocniczy Warsztatów Turing98.
kola01.html Adam Kolany "Jak rekurencyjna (nie)przeliczalność uniemożliwiła zbawienie demona" 09-10-1998 Przypowiastka komentująca pewien punkt wykładów o Maszynie Turinga
orga01.html Organizatorzy Warsztatów "Apel do logików o pisanie limeryków" 23-10-1998 Apel Organizatorów wystosowany do Uczestników w 1-ym dniu Warsztatów
such01.html Wojciech Suchoń "Jak Trybulec podciąga dowody pod strychulec oraz o innych ważnych osobach i zdarzeniach" 23-10-1998 Zbiór limeryków napisanych na gorąco na apel Organizatorów
marc03.html W. Marciszewski "Od rekursji do ekskursji" 23-10-1998 O Zaioncu, Murawskim, Matuszewskim, Marciszewskim, Suchoniu, Zalewskiej i Święczkowskiej.
Nowy system oceny jednostek naukowych przez KBN

perz01.txt Jerzy Perzanowski List do Przewodniczącego KBN 30-07-1998 Uwagi krytyczne z pozycji kierownika katedry.
hart01.html Jan Hartman Uwagi w sprawie listy wyróżnionych czasopism filozoficznych 06-10-1998 Uwagi krytyczne z pozycji redaktora pisma (Principia)

Przypis 1. Plik zawiera cytaty z Intelligent Machinery opatrzone komentarzami w formie pytań czytelnika o zainteresowaniach filozoficznych.


Do początku tekstu