DOMENA "CALCULEMUS"


Komitet Nauk Filozoficznych
Polskiej Akademii Nauk

serwis informacyjny i forum dyskusyjne


Skład Komitetu
Regulamin Komitetu

S e r w i s   2 0 0 0
S e r w i s   2 0 0 1
S e r w i s   2 0 0 2   i   2 0 0 3

zawiera m.in. komunikaty o pracach Komisji Oceny Czasopism

!
Lista czasopism humanistycznych wyróżnionych w kategoryzacji KBN, 2003
Dzieje KNF 1952-2001

Połączenia z innymi serwisami o filozofii polskiej:
K O M U N I K A T Y   1 9 9 9

 1. Komunikat Przewodniczącego, 29.VI.1999.
 2. Komunikat Przewodniczącego, 1.IX.1999.

 3. Wnioski o nagrody naukowe PAN 1999.
  1. Informacja o trybie składania wniosków, 9.IX.1999.
  2. Komunikat o złożonym wniosku, 11.X.1999. Komunikat z grudnia 1999: W myśl wniosku złożonego przez KNF, Władze Wydziału I przyznały nagrodę im. Tadeusza Kotarbińskiego profesorowi Jackowi J. Jadackiemu.

 4. Informacja o III Warsztatach Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki pt. Hilbert i Zagadnienie Rozstrzygalności, organizowanych, 26-30.IX.1999, przez KNF wspólnie z Polskim Towarzystwem Logiki i Filozofii Nauki oraz Katedrą Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki UwB.
  1. Program (z odsyłaczem do listy uczestników).
  2. Sprawozdanie z wykonania.

 5. Współpraca z KBN w sprawie systemu oceniania czasopism filozoficznych ("lista filadelfijska").
  1. Zawartość listy z poprzedniej kadencji i prośba do członków KNF obecnej kadencji o uzupełnienia wymagane przez KBN; komunikat z 9.IX.1999.
  2. Komunikat o pracach Prezydium nad uzupełnieniem w/w listy.
  3. Jak tworzyć listę wyróżnionych czasopism filozoficznych. Projekt.

 6. Protokół z posiedzenia Komitetu 18.X.1999.

 7. Sprawozdanie z działalności KNF w 1999


  D Y S K U S J E

 8. Wypowiedź Andrzeja Grzegorczyka pt. Wizja kondycji ludzkiej we współczesnym świecie - pod dyskusję na posiedzenie Komitetu 18 października 1999.

 9. Witold Marciszewski: Widmo alienacji w wizji Andrzeja Grzegorczyka. Szkic polemiczny.


  Serwis ten jest redagowany merytorycznie i technicznie przez Witolda Marciszewskiego. Teksty prosimy nadsyłać e-mailem na adres knf@calculemus.org, w formatach (do wyboru): HTML, Word, TeX, LaTeX, ASCII (Latin 2). --- W.M.

  W domenie "calculemus.org" zawierają się ponadto następujące serwisy:


Do początku tekstu