STRONA GŁÓWNA KNF       DOMENA "CALCULEMUS"


Nagrody Wydziału I PAN

Informacja o trybie składania wniosków

Komunikat z dnia 9 września 1999

Otrzymawszy w dniu 8 września poniższą informację, z wiadomością, że termin składania wniosków upływa 30 września, udostępniamy ją tą drogą. Prosimy o kierowanie wniosku z dokumentacją na adres: Sekretariat Wydziału I Nauk Społecznych, 00-901 Warszawa, skr.poczt. 24, tel./fax (22) 620-33-52 z jednoczesnym przesłaniem treści wniosku e-mailem na adres: witmar@calculemus.org (Sekretarz Naukowy KNF).


O nagrodę im. Tadeusza Kotarbińskiego mogą się ubiegać prace filozoficzne opublikowane nie wcześniej niż w ciągu ostatnich czterech lat poprzedzających rok przyznawania nagród (tj. publikacje po roku 1995). Do wniosku należy dołaczyć egzemplarz pracy zgłaszanej do nagrody oraz jej recenzje (jedną lub więcej), a także dane personalne autora i dane o miejscu zatrudnienia.

Z wnioskiem o nagrodę występuje Prezydium KNF, a przyznaje ją Wydział I na posiedzeniu plenarnym w głosowaniu tajnym, do 15 grudnia każdego roku.

To the top of this file