STRONA GŁÓWNA KNF       DOMENA "CALCULEMUS"


Sprawozdanie z III Warsztatów
Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki
Zakopane 26-30.1999
Hilbert i zagadnienie rozstrzygalności


Warsztaty odbyły się według tego programu i w tym składzie, które podano w projekcie wymienionym na stronie głównej, punkt 4.1.

KNF jako instytucja stał się współorganizatorem Warsztatów w wyniku uzyskania na ich przeprowadzenie subwencji Wydziału I w wysokości 3000 zł. Subwencja ta była przewidziana w budżecie roku 1999 na projekt prof. Zofii Rosińskiej, która wobec faktu, że jej nieobecność w kraju przeszkodziła w przygotowaniu organizacyjnym planowanej przez nią konferencji, zgodziła się poprzeć (jako członek Prezydium) przeznaczenie tej kwoty na inną konferencję, bardziej zaawansowaną organizacyjnie.

Kwota ta została rozdysponowana zgodnie z kosztorysem przedstawionym Przewodniczącemu Wydziału w załączeniu do wniosku o subwencję. Jej połowa pokryła koszty uczestnictwa w Warsztatach trzech członków KNF (Grzegorczyk, Malinowski, Marciszewski) a połowa została rozdysponowana na koszty techniczne (sala, obsługa poligraficzna, internetowa itp.).

Odbywające się po raz trzeci Warsztaty w każdym przypadku były finansowane w ten sposób, że koszty pobytu pokrywają sami uczestnicy, honoraria wykładowców są opłacane ze środków Katedry Logiki UwB, a koszty techniczne pokrywa drugi z partnerów (w 1997 Politechnika Białostocka, a w 1998 UJ); w roli takiego partnera wystąpił obecnie KNF, podczas gdy PTLiFN jako trzeci partner przyczynił się swym wkładem merytorycznym.

Do początku strony