STRONA GŁÓWNA KNF       DOMENA "CALCULEMUS"


Aktualna lista czasopism wyróżnionych, ustalona uchwałą KNF na sesji plenarnej 18.X.99, zawarta jest w protokole z tego posiedzenia, punkt 2.

Prace nad systemem oceny jednostek naukowych

Sprawozdanie z prac Prezydium we wrześniu 1999

Komunikat z dnia 11.X. 1999


W odpowiedzi na wezwanie Przewodniczącego Zespołu Nauk Humanistycznych KBN prof. Jerzego Brzezińskiego, skierowane do KNF, żeby w trybie pilnym (do końca września) powstałą staraniem KNF poprzedniej kadencji listę czasopism wyróżnionych uzupełnić wg zaleceń zawartych w jego piśmie, Przewodniczący i Sekretarz KNF, po uprzednim ogłoszeniu o tym zadaniu na stronie internetowej KNF (komunikat 5.1, z 9 września) przesłali mu następujące propozycje.

I. Listę wyróżnionych czasopism zagranicznych ("filadelfijską") -- przynoszącą 10 punktów za publikację, proponuje się uzupełnić o następujące pozycje.

 1. Erkenntnis
 2. Grazer Philophische Studien
 3. Journal of Symbolic Logic
 4. Nordic Journal of Philosophical Logic
 5. Notre Dame Journal of Formal Logic
 6. Studia Logica
 7. Synthese
 8. Theoria


II. Wyróżnione czasopisma polskie (w tym pisma publikowane po angielsku).

Grupa A -- publikacje za 7 punktów. Na liście tej propozycje z poprzedniej kadencji są uzupełnione o pozycje 5, 6, 9, 10, 12.

 1. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
 2. Etyka
 3. Filozofia Nauki
 4. Kwartalnik Filozoficzny
 5. Logic and Logical Philosophy
 6. Principia
 7. Przegląd Filozoficzny
 8. Roczniki Filozoficzne KUL
 9. Raports on Mathematical Logic
 10. Studia Estetyczne
 11. Studia Mediewistyczne
 12. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric

Grupa B -- publikacje za 5 punktów. Na liście tej propozycje z poprzedniej kadencji są uzupełnione o pozycje 1, 4, 5, 6, 7. Pismo Principia zostało przeniesione z tej grupy do grupy A w wyniku przesłanej do Prezydium obszernej pisemnej argumentacji redaktora naczelnego.

 1. Dialogue and Humanism
 2. Edukacja Filozoficzna
 3. Nowa Krytyka
 4. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki
 5. Reports on Philosophy
 6. Ruch Filozoficzny
 7. Studia Philosophiae Christianae


W liście do KBN pokreślono, że propozycje te należy traktować jako prowizoryczne wobec braku czasu na ich przedyskutowanie w pełnym składzie Prezydium i w gronie całego Komitetu. Jeśli w wyniku postępowania oceniającego kierowanego wskaźnikami maksymalnie obiektywnymi (na których wypracowanie trzeba czasu) proponowane obecnie listy ulegną modyfikacjom, Komitet zgłosi je do KBN z prośbą o ich uwzględnienie w procedurze kwalifikacyjnej.

W osobnym tekście (por. punkt 5.3 na str.głównej) jest zawarty projekt wskaźników do postępowania oceniającego.

To the top of this file