CALCU LEMUS

Lectorium czyli Czytelnia
tekstów do zajęć akademickich Witolda Marciszewskiego
witold@marciszewski.eu

L E C T R I U M
O


Wykłady 2011/2012

European Integration

Międzynarodowe Stosunki Kulturalne
w perspektywie historycznej - Zagadnienia WybraneWykłady 2010/2011

Metodologia Nauk Społecznych

Międzynarodowe stosunki kulturalne

At Sources of European Identity

Wykłady 2009/2010

Metodologia Nauk Społecznych

Międzynarodowe stosunki kulturalne

Wykłady 2007/2008

Metodologia Nauk

Filozofia Umysłu i Sztucznej Inteligencji

Translatorium Filozoficzne


Wykłady 2006/2007

LOGIKA FORMALNA - wykład:

Klasyczny rachunek zdań. Świat funkcji prawdziwościowych.

Zadania zaliczeniowe z rachunku zdań:
zbadać poprawność wnioskowania, stosując prawa rachunku zdań.

Zalecane pomoce dydaktyczne do logiki

FILOZOFIA POLITYCZNO-GOSPODARCZA

Podstawą pierwszej części wykładów jest odczyt Miltona Friedmana (1912-2006, Nobel z ekonomii 1976), przywódcy tzw. Szkoły Chicagowskiej. Jej ideę wyraził Friedman w zdaniu: "Chicago" oznacza wiarę w efektywność wolnego rynku jako środka organizującego zasoby, sceptycyzm wobec działań rządu oraz podkreślanie roli ilości pieniądza jako kluczowego czynnika w wywoływaniu inflacji. Ten ostatni pogląd, zwany monetaryzmem, wpłynął na politykę banków centralnych, szczególnie w krajach Unii Europejskiej.

Milton Friedman:
"Economic Freedom, Human Freedom, Political Freedom".

Ten sam tekst w formacie HTML.


FILOZOFIA UMYSŁU I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (SI)

Alan Turing (1912-1954, zdjęcie "paszportowe" - na stronie głównej) osiągał w maratonie wyniki porównywalne z mistrzami świata, należał też do mistrzów deszyfrowania w akcji "Enigma", a mistrzostwo absolutne osiągnął jako twórca projektu sztucznej inteligencji. Podstawowy jest w tym względzie jego tekst opublikowany w 1950 w miesięczniku "Mind" pt.
Computing Machinery and Intelligence. Rezerwowa Kopia lokalna.
Stanowi on materiał do pierwszej serii wykładów. Pomoże w jego przyswojeniu wersja skrócona, rodzaj streszczenia.
W tekście tym, w odcinku "(3) The Mathematical Objection", Turing przywołuje twierdzenie Gödla o niezupełności arytmetyki. Rolę tego twierdzenia dla zagadnień SI pomaga zrozumieć tekst wykładowcy:


Szkic uzasadnienia Twierdzenia Gödla.

Pytania egzaminacyjne.

Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.


Charles Sanders Peirce (1839-1914) - wybitny filozof amerykański, twórca pragmatyzmu, prekursor logiki matematycznej. Załączony tekst należy do najbardziej znanych i reprezentatywnych utworów Peirce'a kreślących jego filozofię umysłu i teorię poznania. Znajdujemy w nim spostrzeżenia szczególnie przydatne do oceny testu Turinga jako kryterium inteligencji.

Charles S. Peirce The Fixation of Belief. Popular Science Monthly 12 (November 1877), 1-15.


Druga seria wykładów oparta jest na rozdziale I z książki W.Marciszewskiego Sztuczna Inteligencja (ZNAK 1998) zatytułowanym

Czy już żyjemy w erze sztucznej inteligencji?


METODOLOGIA NAUK


Wykłady 2005/2006

Logika formalna

Filozofia społeczna i gospodarcza.

Proseminarium z filozofii i metodologii nauk społecznych.
Zaliczenie na podstawie pracy semestralnej.

Filozofia umysłu i sztucznej inteligencji.

Seminarium z metodologii nauk społecznych.

Metodologia nauk - zagadnienia wybrane:

Inteligentne państwo w dobie globalizacji - Wykład monograficzny.

Translatorium angielskie.

Karty przedmiotów nauczania według standardu ETCS.
Teaching Subject Charts for ECTS - European Credit Transfer System.

W y k ł a d y 2003/2004

Pierwsza część - L o g i k a - Druga część
Metodologia Nauk Społecznych
Ogólna Metodologia Nauk

Zadania zaliczeniowe z logiki


W y k ł a d y 2002/2003

LOGIKA z INFORMATYKĄ w zastosowaniu do BADAŃ SPOŁECZNYCH
Collegium Civitas i Instytut Socjologii UwB.

METODOLOGIA SOCJOLOGII
Od lutego 2003 włączona do bloku "Logika z informatyką [...]" (zob. wyżej).

PROBLEMY CYWILIZACJI GLOBALNEJ * WSAP

Polska maszyna wyszukiwawcza - pomoc zalecana przy pisaniu prac zaliczeniowych. Np. opracowując jakiś temat o globalizacji spotykasz się z terminem "deficyt budżetowy". Jeśli go nie rozumiesz, to nim użyjesz go w swoim tekście zawołaj Szukacza i wypisz temat poszukiwań: "deficyt budżetowy". Nie zawiedziesz się.

W y k ł a d y 2001/2002

METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH
Podstawy logiczne i filozoficzne.
* Collegium Civitas 2002.

METODOLOGIA SOCJOLOGII * 2001/2002 - Instytut Socjologii UwB.

PROBLEMY CYWILIZACJI GLOBALNEJ * WSAP 2002

ZARYS LOGIKI Z INFORMATYKĄ
dla socjologów i ekonomistów
* Instytut Socjologii UwB 2002.
Zadania zaliczeniowe:
formuły logiki predykatów - do sprawdzenia, które z nich są prawami logiki.

LOGIKA WSPÓŁCZESNA w zastosowaniu do nauk społecznych.

Aneksy do LOGIKi WSPÓŁCZESNEJ.

LOGIKA * 2001/2002 - Collegium Civitas.

W y k ł a d y 2000/2001

LOGIKA 2000/2001 - Collegium Civitas (Warszawa)

Wykład ten mówi o ewolucji myślenia logicznego - od umysłowości prelogicznej, z poświęceniem szczególnej uwagi początkom logiki w czasach Platona (analiza logiczna jego dialogów). Prowadzi to do pytania o biologiczne i kulturowe uwarunkowania umiejętności myślenia logicznego. Zob. odpowiedni dział archiwum.

LOGIKA 2000/2001 - Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Na kurs ten składają się fragmenty wymienionego podręcznika, wykłady 1999/2000 (zob. niżej) i in., a także pewien tekst wprowadzający w TT (druk w Computerworld, nr jubileuszowy, październik 2000).

METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH 2000/2001 - Collegium Civitas.
Tekst nowego zadania (wykład 19 maja)
wraz z informacją, gdzie szukać wzorców analiz logicznych; są to następujące adresy:
--- "Przykład zastosowania [...]: Analiza logiczna dotycząca określenia preferencji przez wskaźniki obserwacyjne".
--- "O tym, jak tworzyć pojęcia teoretyczne [...]", ustęp 4.1.
--- "Procedury badawcze operujące stosunkiem sprzeczności", ustępy 4.2 i 4.3.
--- "Analiza logiczna tekstu socjologicznego na przykładzie tekstu Webera [...]", odcinki 3 i 4.

METODOLOGIA SOCJOLOGII: podstawy logiczne i filozoficzne 2000/2001 - Instytut Socjologii UwB.

ŚRODKI MASOWEJ KOMUNIKACJI (MEDIA) W UNII EUROPEJSKIEJ - 2000/2001 - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (Białystok). Tematyka skoncentrowana wokół działań UE na rzecz zintegrowanej cyfrowo struktury komunikacynej oraz liberalizacji gospodarczej w tej dziedzinie.

GLOBALIZM 2000/2001 - Instytut Socjologii UwB. Konwersatorium poświęcone globalizacji w powiązaniu z procesami nowej gospodarki (new economy) jako gospodarki intelektualnej (knowledge economy) opartej na zintegrowanej cyfrowo infrastrukturze komunikacyjnej.

Żebyśmy odpoczęli od globalizacji, digitalizacji etc., proponuję jeden ruch klawiszem "PageDown", a znajdziemy się w zacisznym, wypełnionym foliałami, wnętrzu staroświeckiej czytelni, czyli lectorium.
.

W y k ł a d y 1999/2000

Logika współczesna w zastosowaniu do nauk społecznych.

Metodologia socjologii: podstawy logiczne i zastosowania Wykłady i ich konspekty, zadania; uzupełniane sukcesywnie.

Sztuczna Inteligencja: podstawy logiczne i zastosowania. Program z komentarzem.

Internet -- system komunikacji w globalnym społeczeństwie informacyjnym.

Projekt wykładów dla bibliotekarzy i dokumentalistów.


Dzięki Sieci wykłady te stają się dostępne również poza salą uczelni. Otwiera się też łatwy dostęp do zadań, ćwiczeń itp. Słuchacze, a także koledzy profesorowie i asystenci, mogą w elektronicznej korespondencji stawiać pytania i wysuwać swoje argumenty (na życzenie autorów ich listy mogą być publikowane w Lectorium). Będzie to nieustający krytyczny dialog, wolny od ograniczeń czasu i przestrzeni.

Łacińska nazwa lectorium oznacza bibliotekę od lectio - czytanie. Zarazem lectio to wykład. Gdy więc z elektronicznie pisanych lectiones powstaje zbiór podobny bibliotece, słowo Lectorium dobrze oddaje naturę przedsięwzięcia.


Do początku strony